Everest
Metal Industries
Brass Tower Bolts Brass Tower Bolts
Brass Round Tower Bolt
Brass Tower Bolts
Code Size
12101 3/4" x 2"
12102 3/4" x 2½"
12103 3/4" x 3"
12104 3/4" x 4"
12105 5/16" x 3"
12106 5/16" x 4"
12107 5/16" x 5"
12108 5/16" x 6"
Code Size
12109 5/16" x 8"
12110 5/16" x 10"
12111 3/8" x 3"
12112 3/8" x 4"
12113 3/8" x 5"
12114 3/8" x 6"
12115 3/8" x 8"
12116 3/8" x 10"
Code Size
12117 3/8" x 12"
12118 1/2" x 4"
12119 1/2" x 6"
12120 1/2" x 8"
12121 1/2" x 10"
12122 1/2" x 12"
12123 1/2" x 18"
12124 1/2" x 24"
Code Size
12125 10mm x 4"
12126 10mm x 6"
12127 10mm x 8"
12128 10mm x 10"
12129 10mm x 12"
Brass Tower Bolts
Brass Round Tower Bolt Neck
Code Size
12101 1/4" x 2"
12102 1/4" x 2½"
12103 1/4" x 3"
12104 1/4" x 4"
12105 5/16" x 3"
12106 5/16" x 4"
Code Size
12107 5/16" x 5"
12108 5/16" x 6"
12109 5/16" x 8"
12110 5/16" x 10"
12111 3/8" x 3"
12112 3/8" x 4"
Code Size
12113 3/8" x 5"
12114 3/8" x 6"
12115 3/8" x 8"
12116 3/8" x 10"
12117 3/8" x 12"
12118 1/2" x 4"
Code Size
12119 1/2" x 6"
12120 1/2" x 8"
12121 1/2" x 10"
12122 1/2" x 12"
12123 1/2" x 18"
12124 1/2" x 24"
Brass Tower Bolts Brass Square Tower Bolt
Code Size
12101 1/4" x 2"
12102 1/4" x 2½"
12103 1/4" x 3"
12104 1/4" x 4"
12105 5/16" x 3"
Code Size
12106 5/16" x 4"
12107 5/16" x 5"
12108 5/16" x 6"
12109 5/16" x 8"
12110 5/16" x 10"
Code Size
12111 3/8" x 3"
12112 3/8" x 4"
12113 3/8" x 5"
12114 3/8" x 6"
12115 3/8" x 8"
Code Size
12116 3/8" x 10"
12117 3/8" x 12"
P C Type Tower Bolt Geo. Knob Cross Cut Tower Bolt
Brass Tower Bolts
Code Size
12130 4" x 3/8"
12131 6" x 3/8"
12132 8" x 3/8"
12133 10" x 3/8"
12134 12" x 3/8"
Brass Tower Bolts
Code Size
12135 4 x 10mm
12136 6 x 10mm
12137 8 x 10mm
12138 10 x 10mm
12139 12 x 10mm
Victorian Knob Tower Bolt Geo. Knob Tower Bolt
Brass Tower Bolts
Code Size
12140 3" x 3/8"
12141 4" x 3/8"
12142 6" x 3/8"
12143 8" x 3/8"
12144 10" x 3/8"
12145 12" x 3/8"
Brass Tower Bolts
Code Size
12146 4" x 10mm
12147 6" x 10mm
12148 8" x 10mm
12149 10" x 10mm
12150 12" x 10mm
Conceal Square Tower Bolt Triangle Tower Bolt
Brass Tower Bolts
Code Size
12151 3" x 3/8"
12152 4" x 3/8"
12153 6" x 3/8"
12154 8" x 3/8"
Brass Tower Bolts
Code Size
12155 4" x 3/8"
12156 6" x 3/8"
12157 8" x 3/8"
12158 10" x 3/8"
Capsule Tower Bolts Conceal Regular Tower Bolts
Brass Tower Bolts
Code Size
12159 3" x 5/16"
12160 4" x 5/16"
12161 6" x 5/16"
12162 8" x 5/16"
Brass Tower Bolts
Code Size
12163 3" x 3/8"
12164 4" x 3/8"
12165 6" x 3/8"
12166 8" x 3/8"
Conceal Round Tower Bolts Massif Tower Bolts
Brass Tower Bolts
Code Size
12167 4" x 10mm
12168 6" x 10mm
12169 8" x 10mm
12170 10" x 10mm
Brass Tower Bolts
Code Size
12171 30mm
12172 40mm
12173 50mm
Copyright © Everest Metal Industries